Xin vui lòng liên hệ Bộ phận liên lạc để nhận tài liệu quỹ cập nhật mới nhất

Bộ phận Liên lạc đầu tư

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư An Phát

Lầu 5, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1 - TP.HCM

ĐT: 84-8 3827 4946    Fax: 84-8 3827 4947

Email: infor@anphatcapital.com