Mục tiêu đầu tư của APICS

Đưa ra những giải pháp đầu tư hiệu quả và khả thi giúp cho nhà đầu tư đạt được mục tiêu đầu tư mong muốn thông qua những chuyên gia tư vấn nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Giúp cho nhà đầu tư hoàn tất các giao dịch mua bán, sáp nhập công ty mục tiêu mà nhà đầu tư không muốn đầu tư trực tiếp và/ hoặc công khai.

Cung cấp khách hàng giải pháp tách biệt quyền sở hữu và sử dụng tài sản đầu tư nhằm hạn chế rủi ro phát sinh liên quan khoản đầu tư thông qua nhà đầu tư danh nghĩa.

Tư vấn khách hàng đánh giá và tái cấu trúc tài sản và nguồn vốn nhằm giảm chi phí vốn và cân đối tính thanh khoản của tài sản và nợ phải trả trong dài hạn.

Hỗ trợ khách hàng phát hành tài liệu, ấn phẩm và công bố thông tin theo quy định.