Quy trình đầu tư - Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Hưu Trí - APBF

Quỹ đầu tư Cân Bằng Hưu Trí – APBF được thành lập dưới dạng quỹ mở. Chứng chỉ quỹ (“CCQ”) có mệnh giá 10.000 đồng trong giai đoạn chào bán CCQ ra công chúng và được giao dịch trực tiếp với Quỹ APBF thông qua hệ thống Đại lý phân phối sau khi Quỹ nhận được giấy phép thành lập.

 

Nhà đầu tư có thể đầu tư CCQ APBF thông qua các hình thức sau:

1.  Nhà đầu tư đăng ký mua bằng tiền trong giai đoạn chào bán CCQ ra công chúng với giá mua bằng mệnh giá 10.000 đồng cộng phí phát hành được chi tiết trong tài liệu Quỹ.
2.  Sau khi Quỹ được thành lập Nhà đầu tư thông qua tổ chức phân phối hoặc Anphat Capital để đăng ký mua hoặc bán CCQ theo giá trị tài sản ròng của một đơn vị Quỹ được xác định tại ngày định giá kế tiếp.
3.  Tiền mua CCQ sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng lưu ký.
4.  Tiền bán CCQ sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chính Nhà đầu tư đã đăng ký trong hệ thống đại lý chuyển nhượng.
5.  Giá mua/ bán CCQ được xác định bằng tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chia cho tổng số đơn vị quỹ hiện có được xác định tại ngày định giá kế tiếp.

 

Nhà đầu tư giao dịch mua/ bán CCQ APBF trực tiếp với Quỹ APBF thông qua sự hỗ trợ của tổ chức phân phối phục vụ. CCQ luôn có thanh khoản và được xác định theo giá trị tài sản ròng, không bị chiết khấu.

 

Nhà đầu tư muốn đầu tư vào CCQ APBF xin vui lòng liên hệ với tổ chức phân phối có trong danh sách được công bố trong Bản cáo bạch của Quỹ hoặc Anphat Capital để được hỗ trợ và tư vấn.