Anphat Capital: Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty

Tải file NQ HĐCĐ về việc thay đổi tên Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty