Anphat Capital: Nghị quyết HĐCĐ về việc thay đổi tên Công ty, điều lệ và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Tải file NQ HĐCĐ về việc thay đổi tên Công ty và bổ nhiệm Tổng giám đốc