Anphat Capital: Báo cáo tài chính 2019 (đã kiểm toán)

Anphat Capital: Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán (30/03/2020)
BAO CAO TAI CHINH NAM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2019