Anphat Capital: Biên bản họp nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đổi tên Công ty, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc

Tải file Biên bản họp nghị quyết HĐQT về việc đổi tên Công ty, bổ nhiệm lại TGĐ