Anphat Capital: Biên bản họp HĐCĐ về việc thay đổi tên Công ty và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Tải file BBH HĐCĐ về việc thay đổi tên Công ty và bổ nhiệm Tổng giám đốc