Mục tiêu đầu tư của AP REIT

Bảo toàn vốn và tăng trưởng giá trị quỹ dài hạn thông qua việc đầu tư và nắm giữ danh mục bất động sản đang tạo ra thu nhập ổn định.

Duy trì tính thanh khoản của Quỹ bằng việc đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu của công ty đầu tư Bất động sản niêm yết trên sàn giao dịch của HOSE.

Tạo ra khoản thu nhập tối thiểu 8% năm và phân phối 90% lợi nhuận của Quỹ cho nhà đầu tư.