Mục tiêu triển khai APension của doanh nghiệp

Nhằm thu hút và giữ nhân viên chủ chốt của Công ty thông qua việc Công ty đầu tư hàng tháng vào CCQ APBF và cam kết sẽ chuyển cho nhân viên định kỳ theo chính sách chi tiết của chương trình Apension được Công ty triển khai.

Cung cấp cho nhân viên nguồn tài chính bổ sung khi cần và cũng nhằm ghi nhận sự cống hiến của nhân viên vào sự phát triển của Công ty.

Đảm bảo hoạt động của công ty luôn ổn định và hiệu quả giúp Công ty đạt được mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận trong dài hạn.