THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Danh sách cổ đông (đến ngày 30/09/2017)


STT Họ và tên Cổ đông Số lượng Cổ phần Giá trị Cổ phần (VND) Tỷ lệ cổ phần góp vốn
1 Hồ Bửu Phương 875,000 8,750,000 35%
2 Thân Ngọc Minh 625,000 6,250,000 25%
3 Nguyễn Tiến Thành 500,000 5,000,000 20%
4 Huỳnh Tấn Hiệp 500,000 5,000,000 20%

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính

THÔNG TIN CÔNG BỐ

Điều lệ công ty

Các biên bản họp và công bố thông tin