Giới thiệu

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt ( TVFM) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động, cung cấp các dịch vụ thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư bất động sản, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư.

TVFM có tầm nhìn trở thành một công ty quản lý quỹ uy tín tại Việt Nam luôn cung cấp những giải pháp đầu tư sáng tạo, hiệu quả nhằm thỏa mãn nhu cầu nhà đầu tư và tạo ra lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, cổ đông và xã hội.

Giá tri cốt lõi của Công ty là Trung thực, Trí tuệ và Tập trung.